فهرست بستن

نت پيانو بانو لیونل ریچی

نت پیانو بانو لیونل ریچی

lady Lionel Richie

متن آهنگ بانو لیونل ریچی

 Lady, I'm your knight in shining armor
بانو, من شوالیه تو هستم در زرهی درخشان
And I love you
و دوستت دارم
You have made me what I am and I am yours
تو من رو ساختی که هستم و من مال توام
My love
عشق من
There's so many ways I want to say I love you
راه های زیادی هست که میخوام بگم دوستت دارم ( راه های زیادی برای گفتن دوستت دارم وجود داره )
Let me hold you in my arms forever more
بذار تو رو تا ابد درمیان بازوانم بگیرم
You have gone and made me such a fool
تو رفتی و من رو به یک احمق تبدیل کردی
I'm so lost in your love
من در عشق تو گم گمشده ام
And oh, we belong together
و آه ما متعلق به همدیگه هستیم
Won't you believe in my song
چرا به آهنگ من ایمان نداری
Lady, for so many years
بانو، برای سالهای زیادی
I thought I'd never find you
فکر میکردم هرگز تو رو پیدا نمیکنم
You have come into my life
به زندگی من وارد شدی
And made me whole
و من رو کامل کردی
Forever let me wake to see you each and every morning
بذار تا ابد هر روز صبح برای تماشای تو بیدار بشم
Let me hear you whisper softly in my ear
بذار زمزمه آرومت رو در گوشم بشنوم
In my eyes I see no one else but you
در چشمهام کسی رو جز تو نمیبینم
There's no other love like our love
هیچ عشق دیگه ای مثل عشق ما نیست
And oh yes
و اوه آره
I'll always want you near me
میخوام همیشه کنارم باشی
I've waited for you for so long
برای مدت زیادی منتظرت بودم
Lady, your love's the only love I need
بانو, عشق تو تنها عشقیه که بهش نیاز دارم
And beside me is where I want you to be
و میخوام همیشه درکنارم باشی
Cause, my love
چرا که عشقم
there's somethin' I want you to know
میخوام چیزی که وجود داره رو بدونی
You're the love of my life, you're my lady
تو عشق زندگیم هستی, تو بانوی منی

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو