فهرست بستن

نت پيانو غریبه سیاوش قمیشی

نت پیانو غریبه سیاوش قمیشی

خواننده سیاوش قمیشی

غریبه

متن آهنگ غریبه سیاوش قمیشی

 ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻬﺮ غمی
‫ﻏﺮیبی ﻣﺜﻞ ﺧﻮدمی
‫ﺗﻮ ﺻﻮرﺗﺖ ﭘﺮ از ﻏﻤﻪ
‫ﻏﺼـﻪ داری ﻳـﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ
‫دوﺳﺖ داری درد دل کنی
‫دﻟـﺖ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ از ﻫـﻤـﻪ
‫غریبه ﺗـﻮی ﻏﺮﺑﺖ
‫نگی چی ﺷﺪ ﻣﺤﺒﺖ
‫بگی ﻣﻴـﮕﻦ دﻳـﻮوﻧـﻪ اﺳﺖ
‫ﺣﺮﻓﺎش ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
‫ﺗـﻘـﺼـﻴـﺮ آدﻣـﺎ ﻧـﻴﺴﺖ
‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ درد، دوا ﻧﻴﺴﺖ
‫آﺑـﻪ و ﻧـﻮن و ﻧـﻔﺲ
‫ﻛﺠﺎ اوﻣﺪی ﺗﻮ ﻗﻔﺲ
ﺗﻮ ﻫـﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺎ
‫ﺳﺮ دو راهی ﻣﻮﻧﺪی و
‫دل رو ﺑﻪ درﻳـﺎﻫﺎ زدی
‫گفتی غریبه ﺑـﻬﺘﺮه
‫واﺳﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﻪ درا
‫اﻳﻦ دﻳﮕﻪ راه آﺧـﺮه
‫ﺗـﻮ ﺷـﻚ و ﺗـﻮی ﺗﺮدﻳﺪ
‫ﭼﺸﻤﺎت ﻛﺠﺎ رو میدﻳﺪ
‫ﺗـﻮ ﺷـﻚ و ﺗـﻮی ﺗﺮدﻳﺪ
‫ﭼﺸﻤﺎت ﻛﺠﺎ رو میدﻳﺪ
‫غریبه ﺗـﻮی ﻏﺮﺑﺖ
‫نگی چی ﺷﺪ ﻣﺤﺒﺖ
‫بگی ﻣﻴـﮕﻦ دﻳـﻮوﻧـﻪ اﺳﺖ
‫ﺣﺮﻓﺎش ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
‫ﺗـﻘـﺼـﻴـﺮ آدﻣـﺎ ﻧـﻴﺴﺖ
‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ درد، دوا ﻧﻴﺴﺖ
‫آﺑـﻪ و ﻧـﻮن و ﻧـﻔﺲ
‫ﻛﺠﺎ اوﻣﺪی ﺗﻮ ﻗﻔﺲ

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو