فهرست بستن

نت پيانو Yesterday گروه بیتلز

نت پیانو  Yesterday دیروز

اثر  گروه بیتلز Beatles

 John Lennon And Paul McCartney

متن آهنگ دیروز از گروه بیتلز

 Yesterday
دیروز

Yesterday all my troubles seemed so far away
دیروز همه مشکلات خیلی بعید به نظر میرسیدند
Now it looks as though they're here to stay
اما الان به نظر میرسد برای همیشه سر راهمان باقی خواهند ماند
Oh, I believe in yesterday
اوه من به دیروز باور دارم
Suddenly I'm not half the man I used to be
ناگهان به نظر میرسد من نیمی از آن مردی که قبلا بوده ام نیستم
There's a shadow hanging over me
تنها سایه ای از من باقی مانده است
Oh, yesterday came suddenly
اوه دیروز چه ناگهانی گذشت
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say
اینکه او چرا مرا ترک کرد، هرگز نفهمیدم، خودش چیزی نگفت
I said something wrong, now I long for yesterday
احتمالا حرف نادرستی بر زبان راندم و حالا در حسرت دیروز هستم
Yesterday love was such an easy game to play
دیروز عشق برای من فقط یک بازی ساده بود
Now I need a place to hide away
حالا من دنبال مکانی میگردم که پنهان شوم
Oh, I believe in yesterday
اوه من به دیروز باور دارم
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say
اینکه چرا رفت نمیدانم. او هرگز نگفت
I said something wrong, now I long for yesterday
حرف نامربوطی زدم و حالا در حسرت دیروز هستم
Yesterday love was such an easy game to play
دیروز عشق یک بازی ساده بیش نبود
Now I need a place to hide away
ولی حالا من به دنبال محلی برای مخفی شدن هستم.
Oh, I believe in yesterday
اوه من به دیروز باور دارم
 Mm mm mm mm mm mm mm


نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو