فهرست بستن

نت پیانو All of Me جان لجند

نت پیانو All of Me جان لجند

خواننده/آهنگساز: جان لجند

All of Me

متن آهنگ All of Me جان لجند

?What would I do without your smart mouth
من بدون شیرین زبونیت چیکارکنم ؟
Drawing me in , and you kicking me out
منو غرق خودت می کنی و بعد پسم می زنی
You’ve got my head spinning , no kidding , I can’t pin you down
گیج شدم ، شوخی نمی کنم ، نمی تونم مجبورت کنم
?What’s going on in that beautiful mind
توی اون ذهن زیبا چی می گذره ؟
I’m on your magical mystery ride
من سوار بر راز جادویی توام
And I’m so dizzy , don’t know what hit me , but I’ll be alright
و خیلی گیجم ، نمی دونم چی آزارم می ده ، ولی خوب می شم
My head’s under water
سرم زیر آبه
But I’m breathing fine
ولی راحت نفس می کشم
You’re crazy and I’m out of my mind
تو دیوونه ای و من عقلمو از دست دادم
Cause all of me
چون تمام وجودم
Loves all of you
عاشق تمام توست
Love your curves and all your edges
عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت
All your perfect imperfections
عاشق تمام عیب های بی نقص تو
Give your all to me
تمام وجودت رو به من بده
I’ll give my all to you
من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم
You’re my end and my beginning
تو شروع و پایان منی
Even when I lose I’m winning
من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام
Cause I give you all of me
چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم
And you give me all of you
و تو هم تمام وجودتو به من می دی
?How many times do I have to tell you
چند بار من باید بهت بگم ؟
Even when you’re crying you’re beautiful too
که حتی وقتی که گریه هم می کنی زیبایی
The world is beating you down , I’m around through every mood
دنیا داره تو رو به زمین می زنه ، (ولی) من در هر مود (حس و حال) تو کنارتم
You’re my downfall , you’re my muse
تو سقوط منی ، تو منبع الهامم (فروز) هستی
My worst distraction , my rhythm and blues
بدترین حواس پرتی من ، ریتم و ساز (ریتم و بلوز یه نوع سبک موسیقی نیز است) منی
I can’t stop singing , it’s ringing, in my head for you
من نمی تونم دست از خوندن بردارم ، سرم داره سوت می کشه برای تو
My head’s under water
سرم زیر آبه
But I’m breathing fine
ولی راحت نفس می کشم
You’re crazy and I’m out of my mind
تو دیوونه ای و من عقلمو از دست دادم
Cause all of me
چون تمام وجودم
Loves all of you
عاشق تمام توست
Love your curves and all your edges
عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت
All your perfect imperfections
عاشق تمام عیب های بی نقص تو
Give your all to me
تمام وجودت رو به من بده
I’ll give my all to you
من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم
You’re my end and my beginning
تو شروع و پایان منی
Even when I lose I’m winning
من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام
Cause I give you all of me
چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم
And you give me all of you
و تو هم تمام وجودتو به من می دی
Cards on the table , we’re both showing hearts
کارت هایمان بر روی میز است ، هر دوی ما دل (قلب) در دستمونه و نشون می دیم
Risking it all , though it’s hard
بر همه چیز ریسک می کنیم ، با اینکه سخته
Cause all of me
چون تمام وجودم
Loves all of you
عاشق تمام توست
Love your curves and all your edges
عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت
All your perfect imperfections
عاشق تمام عیب های بی نقص تو
Give your all to me
تمام وجودت رو به من بده
I’ll give my all to you
من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم
You’re my end and my beginning
تو شروع و پایان منی
Even when I lose I’m winning
من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام
Cause I give you all of me
چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم
And you give me all of you
و تو هم تمام وجودتو به من می دی
I give you all of me
من تمام وجودمو بهت تقدیم می کنم
And you give me all of you , all
و تو تمام وجودتو بهم می دی ، تمامشو

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو