فهرست بستن

نت پیانو Cheap Thrills سیا

نت پیانو Cheap Thrills سیا

خواننده/آهنگساز: سیا

Cheap Thrills

متن آهنگ Cheap Thrills سیا

Come on, come on, turn the radio on
زود باش، زودباش، رادیو رو روشن کن
It’s Friday night and I won’t be long
الان جمعه شبه و نمیخوام طولش بدم
Gotta do my hair, put my make up on
باید موهامو درست کنم، آرایشم رو بکنم
It’s Friday night and I won’t be long
الان جمعه شبه و نمیخوام طولش بدم
Til I hit the dance floor
تا وقتی که دارم حسابی روی سکو میرقصم
Hit the dance floor
حسابی روی سکو میرقصم
I got all I need
هرچیزی که لازم دارم رو بدست میارم
No, I ain’t got cash
نه، پول بدست نمیارم
I ain’t got cash
پول بدست نمیارم
But I got you baby
تو رو بدست میارم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم، امشب نیازی به صورتحسابهای پولی برای شاد بودن ندارم ( برای شاد بودن به زیاد پول خرج کردن نیاز ندارم )
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم، امشب نیازی به صورتحسابهای پولی برای شاد بودن ندارم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
But I don’t need no money
اما به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I can feel the beat
تا وقتیکه تپش موسیقی رو حس میکنم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I keep dancing
تا وقتیکه به رقص ادامه میدم
Come on, come on, turn the radio on
زود باش، زودباش، رادیو رو روشن کن
It’s Saturday and I won’t be long
امروز شنبه ست و نمیخوام طولش بدم
Gotta paint my nails, put my high heels on
باید ناخن هامو لاک بزنم، پاشنه بلندم رو بپوشم ( کفش )
It’s Saturday and I won’t be long
امروز شنبه ست و نمیخوام طولش بدم
Til I hit the dance floor
تا وقتیکه دارم حسابی روی سکو میرقصم
Hit the dance floor
حسابی روی سکو میرقصم
I got all I need
هرچیزی که لازم دارم رو بدست میارم
No, I ain’t got cash
نه، پول بدست نمیارم
I ain’t got cash
پول بدست نمیارم
But I got you baby
تو رو بدست میارم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم، امشب نیازی به صورتحسابهای پولی برای شاد بودن ندارم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم، امشب نیازی به صورتحسابهای پولی برای شاد بودن ندارم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
But I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I can feel the beat
تا وقتیکه دارم تپش موسیقی رو حس میکنم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I keep dancing
تا وقتیکه به رقص ادامه میدم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I can feel the beat
تا وقتیکه دارم تپش موسیقی رو حس میکنم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I keep dancing
تا وقتیکه به رقصیدن ادامه میدم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم، امشب نیازی به صورتحسابهای پولی برای شاد بودن ندارم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم، امشب نیازی به صورتحسابهای پولی برای شاد بودن ندارم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم
But I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I can feel the beat
تا وقتیکه دارم تپش موسیقی رو حس میکنم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
As long as I keep dancing
تا وقتیکه به رقص ادامه میدم
I love cheap thrills
هیجانهای ارزون رو دوست دارم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو