فهرست بستن

نت پیانو Live Is Life گروه اپوس

نت پیانو Live Is Life گروه اپوس

خواننده: گروه اپوس

Live Is Life

متن آهنگ Live Is Life گروه اپوس

 Nanananana
نانانانانا
Nanananana (all together now)
نانانانانا(حالا همه با هم )
Nanananana
نانانانانا
Nanananana
نانانانانا
Life (nanananana)
زندگی(نانانانانانانانا)
Life is life (nanananana)
زندگی زنده است (نانانانانا)
Labadab dab dab life (nanananana)
لاب داب داب داب زندگی(نانانانانانا)
Liiiiiiiife (nanananana)
زندگی(نانانانانانانا)
When we all give the power
زمانی که همه ما زور میگوییم
We all give the best
ما بهترین کار را انجام میدهیم
Every minute of an hour
هر دقیقه از هر ساعت
Don’t think about the rest
به ارامش فکر نکن
And you all get the power
و همه شما قدرتمند میشوید
You all get the best
همه شما بهترین میشوید
When everyone gets everything
زمانی که هرکس همه چیزش را میدهد
And every song everybody sings
و هر اهنگی که هرکس میخواند
And it’s life (nanananana)
و این زندگی است (نانانانا)
Life is life (nanananana)
زندگی زنده است (نانانانانا)
Life is life (nanananana)
زندگی زنده است (نانانانانا)
Labadab dab dab life (nanananana)
لاب داب داب داب زندگی(نانانانانانا)
Life is life when we all feel the power
زندگی زندگیه وقتی همه احساس قدرت کنن
Life is life come on, stand up and dance
زندگی زندگیه عجله کن , بلند شو و برقص
Life is life when the feeling of the people
زندگی زندگیه وقتی مردم احساسش کنن
Life is life is the feeling of the band
زندگی زنده است وقتی احساس کنی که جزو یه باندی
When we all give the power
زمانی که همه ما زور میگوییم
We all give the best
ما بهترین کار را انجام میدهیم
Every minute of an hour
هر دقیقه از هر ساعت
Don’t think about the rest
به ارامش فکر نکن
Then you all get the power
سپس همه شما قدرت مند میشوید
You all get the best
همه شما بهترین میشوید
When everyone gives everything
زمانی که هرکس همه چیزش را میدهد
And every song everybody sings
و هر اهنگی که هرکس میخواند
And it’s life (nanananana)
و این زندگی است (نانانانا)
Life is life (nanananana)
زندگی زنده است (نانانانانا)
Labadab dab dab life (nanananana)
لاب داب داب داب زندگی(نانانانانانا)
Life is life (nanananana)
زندگی زنده است (نانانانانا)
Life (nanananana)
زندگی(نانانانانانانانا)
(nanananana)
(نانانانانانانا)
(nanananana)
(نانانانانانانا)
(nanananana)
(نانانانانانانا)
Life (nanananana)
زندگی(نانانانانانانانا)
Life is life (nanananana)
زندگی زنده است (نانانانانا)
Labadab dab dab life (nanananana)
لاب داب داب داب زندگی(نانانانانانا)
Live is life (nanananana)
زندگی زنده است(نانانانانانانانا)
And you call when it’s over
و تو فریاد میزنی وقتی همه چیز تمام شده
You call it should last
تو باید زودتر فریاد میزدی
Every minute of the future
هر دقیقه از لحظات
Is a memory of the past
یک خاطره از گذشته است
Cause we all gave the power
چون ما همگی زور میگوییم
We all gave the best
ما همگی بهترین را انجام میدهیم
And everyone gave everything
و هرکس همه چیزش را میدهد
And every song everybody sang
و هر اهنگی ک هرکس خوانده است
Life is life
زندگی زندگیه

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو