فهرست بستن

نت پیانو Million Years Ago ادل

نت پیانو Million Years Ago ادل

خواننده/آهنگساز: ادل Adele

Million Years Ago

متن آهنگ Million Years Ago ادل

I only wanted to have fun
فقط میخواستم خوش گذرونی کنم (خوش بگذرونم)
Learning to fly learning to run
یاد بگیرم پرواز کنم ، یاد بگیرم آزاد و رها باشم
I let my heart decide the way
به قلبم اجازه دادم تا راهو انتخاب کنه
When I was young
وقتى جوان بودم
Deep down I must have always known
ته دلم باید اینو میفهمیدم
That this would be inevitable
که این امکان ناپذیره
To earn my stripes I’d have to pay
براى اینکه شایستگى هامو نشان بدم ، باید بهاش رو بپردازم
And bare my soul
و روحم را عریان کنم ( حرف دلم رو بزنم )
I know I’m not the only one
میدونم که فقط من نیستم
Who regrets the things they’ve done
که از کارهایى که کرده پشیمونه
Sometimes I just feel it’s only me
بعضى وقتها احساس میکنم که فقط من اینطوریم که
Who can’t stand the reflection that they see
نمیتونه در برابر بازتایى که اونها میبینن دوام بیاره
I wish I could live a little more
آرزو میکردم میتونستم یکم بیشتر عمر کنم
Look up to the sky not just the floor
و نگاهم به آسمون باشه ، نه فقط زمین
I feel like my life is flashing by
احساس میکنم زندگیم از جلو چشمام رد میشه
And all I can do is watch and cry
و تنها کارى که میتونم انجام بدم اینه که نگاه کنم و گریه کنم
I miss the air I miss my friends
دلم تنگ شده براى هوا و براى دوستام
I miss my mother I miss it when
دلم براى مادرم تنگ شده ، دلم براى وقتهایى تنگ شده
Life was a party to be thrown
که زندگى مثل یه مهمانى براى برگزار شدن بود
But that was a million years ago
اما همه ى اینها مال میلیون ها سال قبله
When I walk around all of the streets
زمانی که تو خیابان ها پرسه میزنم
Were I grew up and found my feet
خیابان هایى که توشون بزرگ شدم و رو پاهام ایستادم
They can’t look me in the eye
اونهت نمیتونن توى چشمهام نگاه کنن
It’s like they’re scared of me
انگار از من میترسن
I try to think of things to say
سعى میکنم راجع به چیزهایى که میخوام بگم فکر کنم
Like a joke or a memory
مثل یه جک یا یه خاطره
But they don’t recognise me now
In the light of day
ولی اونها حتی دیگه تو روز روشن هم منو نمیشناسن
I know I’m not the only one
میدانم که فقط من نیستم
Who regrets the things they’ve done
که از کارهایى که کرده پشیمون شده
Sometimes I just feel it’s only me
گاهی اوقات احساس میکنم که فقط من اینطوریم که
Who never became who they thought they’d be
اون چیزی که میخواسته نشده
I wish I could live a little more
آرزو میکردم میتونستم یکم بیشتر عمر کنم
Look up to the sky not just the floor
و نگاهم به آسمون باشه ، نه فقط زمین
I feel like my life is flashing by
احساس میکنم زندگیم از جلو چشمام رد میشه
And all I can do is watch and cry
و تنها کارى که میتونم انجام بدم اینه که نگاه کنم و گریه کنم
I miss the air I miss my friends
دلم تنگ شده براى هوا و براى دوستام
I miss my mother I miss it when
دلم براى مادرم تنگ شده ، دلم براى وقتهایى تنگ شده
Life was a party to be thrown
که زندگى مثل یه مهمانى براى برگزار شدن بود
But that was a million years ago
اما همه ى اینها مال میلیون ها سال قبله…
A million years ago
میلیون ها سال قبل

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو