فهرست بستن

نت کیبورد آتیش شهره

نت کیبورد آتیش شهره

متن آهنگ آتیش شهره

آتیشم و آتیشپاره است چشمکهام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام
دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
 
دلت بخواد نخواد، همین جوریه، خواستن ما، این جوریها، زوریه
بس که یه دل دادم و صد تا بردند، جون به لب دور و برم آوردم
جون به لب دور و برم آوردم
 
نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده
نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده
دنبال من افتاده
 
آتیشم و آتیشپاره است چشمکهام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام
دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
 
دبدبه و کبکبه داره چشمام، عالمیه توی کف قد و بالام
فوت می کنم، هوا بهاری می شه، نگات کنم، لپات اناری می شه
نگات کنم، لپهات اناری می شه
 
آتیشم و آتیشپاره است چشمکام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام
دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
 
دلت بخواد نخواد، همین جوریه، خواستن، ما این جوریها، زوریه
بس که یه دل دادم و صد تا بردند، جون به لب دور و برم آوردم
جون به لب دور و برم آوردم
 
نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده
نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده
دنبال من افتاده
 
آتیشم و آتیشپاره است چشمکهام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام
دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم
 
دلت بخواد نخواد، همین جوریه، خواستن ما این جوریها، زوریه
بس که یه دل دادم و صد تا بردند، جون به لب دور و برم آوردم
جون به لب دور و برم آوردم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ