فهرست بستن

نت کیبورد بی وفا ویگن

نت کیبورد بی وفا ویگن

متن آهنگ بی وفا ویگن

بی وفا آی بی وفا دگرسراغ ما نمی آیی
چرا هر زمان در وعده امروزو فردایی چرا
سخت خود را دردلم جا کرده ای اما بگو
گردلت جای دگربنداست این جایی
چرا چرا
بی وفا آی بی وفا دگرسراغ ما نمی آیی
چراهرزمان دروعده امروزوفردایی چرا
دفترشعرمرابهرکه ازبرکرده ای
دفتر شعرمرابهرکه ازبرکرده ای
عاشقی تو پس بگوید گاه شیدایی
چراروزاگه ازچشم من خودراتوپنهان می کنی
روزاگه ازچشم من خودراتوپنهان می کنی
شب به رویاهای من تا صبح پنداری چرا
شب شبه شعراست وشور و شادی و شمع و شراب
جمع ما جمع است وتنهای تنهایی چرا
شب شبه شعر است وشور و شادی وشمع وشراب
جمع ما جمع است وتنهای تنهایی چرا
بی وفا آی بی وفا
دگرسراغ مانمی آیی چرا
هرزمان دروعده امروزوفردایی چرا

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ