فهرست بستن

نت کیبورد نارنجی هانا

نت کیبورد نارنجی هانا

متن آهنگ نارنجی هانا

چنون که میروی آی چنون که میروی این سو نگاه کن
جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی
مو بیمار تویوم وای مو بیمار تویوم
دردم دوا کن جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی
جومه نارنجی رخساره نارنجی
فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی
آخ یار نارنجی رخسار نارنجی
خراب صحراها شدم ز دست نارنجی
متن آهنگ نارنجی هانا
HANA – NARENJI – LYRICS
گرفتار تویوم گرفتار تویوم
رنجیده این دل جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی
دل رنجیده را آی دل رنجیده را
از خود رضا کن جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی
جومه نارنجی رخساره نارنجی
فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی
آخ یار نارنجی رخسار نارنجی
خراب صحراها شدم ز دست نارنجی
آخ دلم پی دلته جومه نارنجی کجا منزلته جومه نارنجی
دلم پی دلته جومه نارنجی کجا منزلته جومه نارنجی
خودت گفتی به وقت خودت گفتی به وقت گل میایی
جومه نارنجی گلم رخساره نارنجی
گل عالم تموم آی گل عالم تموم شد کی میایی
جومه نارنجی گلم رخساره نارنجی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ