فهرست بستن

نت کیبورد Shape Of My Heart استینگ

نت کیبورد Shape Of My Heart استینگ

متن آهنگ Shape Of My Heart استینگ

shape of my heart
He deals the cards as a meditation
او با تفکر با کارت‌هایش بازی می‌کند
And those he plays never suspect
در بازی او هیچ شکی وجود ندارد
He doesnt play for the money he wins
او برای بردن پول بازی نمی‌کند
He doesnt play for the respect
او برای جلب احترام بازی نمی‌کند
He deals the cards to find the answer
او برای رسیدن به یک جواب با کارتها بازی می‌کند
The sacred geometry of chance
قانون مقدس احتمالات
The hidden law of probable outcome
قانون پنهانی از نتیجه احتمالی
The numbers lead a dance
اعداد رقصی را در پی دارند
I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But that is not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست
He may play the jack of diamonds
ممکن است سرباز خشت بازی کند
He may lay the queen of spades
شاید بی بی پیک بازی کند
He may conceal a king in his hand
شاید شاهی را در دستش پنهان کند
hide the memory of it fades
تا زمانی که از خاطرها برود
I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But that is not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست
that is not the shape
هیچ کدام شکل
shape of my heart
شکل قلب من نیست
And if I told you that I loved you
اگر بگویم که عاشقت بوده‌ام
You maybe think there is something wrong
شاید فکر کنی یک چیزی درست در نمی‌آید
I am not a man of too many faces
من مردی با چهره‌های گوناگون نیستم
The mask I wear is one
نقاب من فقط یکی است
Those who speak know nothing
کسایی که حرف می زنند چیزی نمی‌دانند
And find out to their cost
و خودت ارزش آن‌ها را خواهی فهمید
Like those who curse their luck in too many places
مانند کسانی که برای شانس آنها نفرینی را در چندین محل قرار داده‌اند
And those who smile are lost
و کسانی که می خندند گم شده‌اند
I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But that is not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست
That is not the shape of my heart
هیچ کدام شکل قلب من نیست
that is not the shape
شکل هیچ کدام
shape of my heart
شکل قلب من نیست

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ